REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG e-Platformy

Santander Consumer Multirent

§ 1

Definicje

 

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: 

 1. „Regulamin” –  niniejszy regulamin.
 2. „Regulamin e-faktury” – regulamin dotyczący zasad korzystania z zintegrowanego systemu elektronicznego fakturowania.
 3. „Elektroniczna faktura VAT”, „eFaktura”- elektroniczna faktura VAT, korekta elektronicznej faktury VAT, duplikat elektronicznej faktury VAT.
 4. „Elektroniczny rachunek” – elektroniczny rachunek, korekta elektronicznego rachunku, duplikat elektronicznego rachunku.
 5. „Elektroniczne fakturowanie” – przetwarzanie danych plików wsadowych w projekt elektronicznej faktury VAT.
 6. „Użytkownik” – każdy podmiot, który korzysta z systemu informatycznego Platforma tj. osoba fizyczna będąca konsumentem, osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 7. „Klient elektroniczny” - odbiorca faktur elektronicznych, rachunków elektronicznych i innych dokumentów elektronicznych – klient Santander Consumer Multirent [zwany dalej klient].
 8. „Wystawianie elektronicznych faktur” – umieszczanie elektronicznych faktur VAT na e-Platformie.
 9. „E-Platforma” – system informatyczny zarządzany przez Inforsys, umieszczony na sprzęcie zlokalizowanym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w lokalizacji, do której prawo ma Inforsys, za prawidłowe działanie którego całkowitą odpowiedzialność ponosi Inforsys, udostępniony do korzystania SCM.
 10. „Administrator” - Zarządzający ePlatformą Santander Consumer Multirent w obszarze biznesowym – odpowiedzialny za nadawanie i zmianę uprawnień użytkownikom.
 11. Pracownik Santander Consumer Multirent –pracownicy back-office Santander Consumer Multirent mający dostęp do wszystkich dokumentów  (również archiwalnych) orazdo raportów z e-Platformy [zwany dalej pracownik SCM].
 12. "Identyfikator" to ciąg znaków służących do identyfikacji użytkownika;
 13. "Hasło" to ciąg znaków ustalanych w celu zagwarantowania autoryzowanego dostępu do zamówionej usługi.
 14. "Rejestracja" to wprowadzenie do systemu teleinformatycznego usługodawcy danych niezbędnych do realizacji usługi internetowej.
 15.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U.2004.96.959 z późn. zm.).

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu informatycznego e-Platformy.
 3. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem serwisu www; http://ebok.scmultirent.pl, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 4. Użytkownik/Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z e-Platformy. Rozpoczęcie korzystania z e-Platformy, które nie wymaga rejestracji jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i z akceptacją wszystkich postanowień Regulaminu. Nie wyrażenie zgody na którekolwiek z postanowień Regulaminu oznacza całkowity brak możliwości korzystania z e-Platformy i usług świadczonych w ramach systemu.
 5. Korzystanie z e-Platformy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na porozumiewanie się i zawieranie umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

§ 3

Rodzaj i zakres oferowanych usług elektronicznych oraz warunki ich świadczenia

W ramach serwisu informatycznego e-Platformy, Użytkownik/klient ma prawo do:

 1. korzystania z serwisu e-Platformy w następującym zakresie:
     a. dostępu do elektronicznych faktur, e-faktur oraz rachunków elektronicznych dotyczących klienta.
 2. sprawdzania danych w zakładce „e-faktury” po wyborze szczegółów elektronicznych faktur, e-faktur oraz rachunków elektronicznych dotyczących klienta.
 3. uzyskania informacji o płatnościach dotyczących elektronicznych faktur, e-faktur oraz rachunków elektronicznych dotyczących klienta.

§ 4

Rejestracja w systemie informatycznym e-Platformy

 1. Aby uzyskać dostęp do e-Platformy, Użytkownik/klient musi utworzyć konto Użytkownika /klienta, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz login i hasło dostępu. Użytkownik / klient zobowiązuję się do zapoznania się z Regulaminem e-faktury / Regulaminem e-Platformy i potwierdzenia tego faktu poprzez kliknięcie przycisku ,, Akceptuję’’
 2. Hasło Użytkowników e-Platformy :
   - Hasło musi mieć długość co najmniej 8 znaków
   - Hasło musi zawierać małe i wielkie litery (lub znaki specjalne) oraz cyfry
   - Hasło nie może być takie jak login użytkownika
 3. Przy pierwszej próbie logowania za pomocą linku, e-Platforma wymusi utworzenie nowego hasła wg specyfikacji i ograniczeń podanych w ust. 2.
 4. Dopóki Użytkownik nie utworzy hasła, nie będzie miał dostępu do innych opcji ePlatformy – jedynie do utworzenia hasła i odblokowania użytkownika.
 5. Rejestracja/logowanie w systemie e-Platformy wymaga wypełnienia formularza i przesłania do serwisu poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj”. Wysyłając formularz rejestracyjny Użytkownik potwierdza akceptację regulaminów: 1/Regulaminu e-Platformy, 2/Regulaminu e-faktury oraz wyraża zgodę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, na przetwarzanie przez system danych osobowych Użytkownika w celach komunikacyjnych, marketingowych i statystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 929 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 6. Użytkownik uzyska dostęp do systemu e-faktury jeżeli przy pierwszym logowaniu zaakceptuje poprzez kliknięcie pozycji „Akceptuję” Regulamin e-Platformy oraz Regulamin e-faktury.
 7. Jeżeli Użytkownik zaakceptuje Regulamin e-Platformy ma wyłącznie dostęp do wniosków  oraz ograniczony dostęp do systemu e-faktury
 8. W przypadku gdy Użytkownik uzyskał dostęp do systemu e-Platformy, wcześniej akceptując wyłącznie Regulamin e-Platformy, przy każdym logowaniu do system oraz kliknięciu linku Faktury, system będzie generował prośbę o akceptację Regulaminu e-Faktury.
 9. Użytkownik korzystając z jednego adresu e-mail może utworzyć tylko jedno konto w Serwisie.
 10. Użytkownik jest zobowiązany do podania nazwy konta nienaruszającej praw osób trzecich i ponosi wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie.
 11. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego loginu lub hasła osobom trzecim. Użytkownik powinien chronić poufność swojego hasła dostępu do e-Platformy i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia cudzych praw oraz wyrządzenia komukolwiek szkody w związku z własnym bezprawnym działaniem lub działaniem osób trzecich, którym wbrew postanowieniom Regulaminu udostępnił swoje hasło.
 12.  W przypadku piątego kolejnego błędnego wprowadzenia hasła następuje blokada (czasowe zablokowanie dostępu) do serwisu e-Platformy.
 13. Odblokowanie konta następuje poprzez wysłanie nowego hasła na adres e-mail Użytkownika  wykorzystując usługę odzyskiwania hasła.
 14. W celu odblokowania konta Użytkownik może skorzystać z pomocy Administratora jeżeli od momentu zablokowania konta upłynęło mniej niż 24 godziny.
 15. Umowa o korzystanie z usługi e-Platformy zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez Klienta zgody na świadczenie usług elektronicznych w chwili aktywacji konta i zaakceptowania warunków Regulaminu.
 16.  Umowa zostaje zawarta na okres nieokreślony.
 17. W wypadku nie aktywowania konta w terminie 30 dni od otrzymania linka aktywującego, usługa w ramach e-Platformy staje się nie dostępna.

§ 5

Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej.

Wymagania techniczne

 1. Usługi świadczone w ramach Regulaminu polegają na zapewnieniu dostępu online systemu informatycznego e-Platformy. Dostęp do systemu odbywa się poprzez logicznie wyodrębnione strony ebok. scmultirent.pl. o jednoznacznie określonym adresie internetowym.
  Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej  wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zgodna ze standardem Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż IE8 lub nowsze, Firefox 8 lub nowsze, Google Chrome 16 lub nowsze.
 2. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

 § 6

Zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi

 

 1. W przypadku wystąpienia błędów w skonfigurowaniu urządzenia odbiorczego Użytkownika, nie podania przez niego danych niezbędnych do właściwej realizacji usługi, w szczególności jeżeli Klient zmieni adres korespondencyjny za pomocą portalu na niepoprawny lub błędny –Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania świadczenia usługi, o których mowa w regulaminie do czasu usunięcia usterki przez Użytkownika i/lub przekazania przez niego brakujących/poprawnych informacji.
 2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby usługa została zrealizowana zgodnie z opisem usługi, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niepoprawne wykonanie usługi w przypadku zaistnienia problemów technicznych, niezależnych od Administratora i/lub wystąpienia błędów o którym mowa w ust. 1 powyżej. Stosowanie niniejszego zapisu wyłącza się w stosunku do konsumentów.

 

§7

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Administrator udostępnia na stronie zawierającej opis usługi formularz służący do zgłaszania przez Klienta nieprawidłowości w funkcjonowaniu usługi [reklamacji].
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  a. wskazanie podmiotu zgłaszającego reklamację;
  b. opis zdarzenia, zachowanie podlegające reklamacji, wskazanie naruszenia odpowiednich zapisów; Obowiązek wskazania naruszenia odpowiednich zapisów nie dotyczy konsumenta.
  c. odpowiednie żądanie, roszczenie;
 3. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez pracownika SCM informacji o ich złożeniu.
 4. Wszelkie roszczenia mogą być dochodzone w drodze postępowania sądowego po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego.

§ 8

Polityka prywatności

 1. Administrator danych Użytkowników/klientów elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), udostępnionych w związku z korzystaniem z usługi e-Platformy, gwarantuje ich prawidłową ochronę.
 2. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w tym zakresie ponosi całkowitą odpowiedzialność.
 3. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne. Dane te przetwarzane są z uwzględnieniem zasad przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz postanowieniami Regulaminu – na podstawie zgody Użytkownika. Zgodę tę Użytkownik wyraża poprzez przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego lub aktualizującego dane osobowe.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników/klientów podejmowane będzie wyłącznie w celu oraz w zakresie koniecznym do realizacji usługi e-Platformy oraz w przypadku gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, zgodnie z Regulaminem i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
 5. Dane osobowe zgromadzone w systemie mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 6. Użytkownikom/klientom elektronicznym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z usługi, oraz prawo aktualizacji treści tychże danych.
 7. W przypadkach przewidzianych w Ustawie, Użytkownikowi/klientowi elektronicznemu przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,.
 8. Z uwagi na publiczny charakter sieci internet, korzystanie z usług może wiązać się z ryzykiem, które Użytkownik/klient elektroniczny akceptuje godząc się na korzystanie z kanałów teleinformatycznych. Stosowanie niniejszego zapisu wyłącza się w stosunku do konsumentów.

§ 9

Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej 

 

 1. W przypadku korzystania z Usług elektronicznych niezgodnie z niniejszym Regulaminem, lub obowiązującymi przepisami, Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Administrator utrwali dla celów dowodowych fakt  uzyskania wiadomości oraz jej treść.
 2. Administrator powiadomi użytkownika/klienta o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu. W związku ze świadczeniem Usług elektronicznych Administrator udostępnia Użytkownikowi/Klientowi elektronicznemu treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim, materiały opatrzone znakami towarowymi.
 3. Użytkownik/klient elektroniczny zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej.
 4. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych na e-Platformie treści bez zgody Administratora, jest zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika/klienta treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez Administratora urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika/Klienta elektronicznego, Administrator może uniemożliwić dostęp do tych danych. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Administrator zawiadomi Użytkownika/Klienta elektronicznego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku ewentualnych sporów wynikłych w związku ze świadczeniem usługi przewidzianej niniejszym Regulaminem strony będą dążyć do polubownego ich rozstrzygnięcia.
  W przypadku niemożności ich rozwiązania na drodze polubownej spory te rozstrzygane są przez sąd właściwy dla e-Platformy. Stosowanie niniejszego zapisu wyłącza się w stosunku do konsumentów.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w następujących przypadkach: zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zmiany bądź wprowadzenia nowych funkcjonalności dotyczących wykonywania usług elektronicznych o których mowa w Regulaminie.
 3. Zmiany Regulaminu, Administrator wprowadza jednostronnie w przypadkach określonych powyżej. Zmiany obowiązują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Administrator przesłał na konto e-mail Użytkownika/Klienta informację o zmianach przesyłając nową treść ze wskazaniem jednostek redakcyjnych, w których doszło do zmiany lub które zostały dodane, chyba że Użytkownik/Klient cofnie zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną, w terminie 7 dni od przesłania na podane przez niego konto e-mail,  informacji o zmianach.
 4. W sprawach, których Regulamin nie reguluje, stosuje się niżej wymienione przepisy prawa polskiego:
  a. Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami);
  b. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144,poz. 1204 z późniejszymi zmianami);
  c. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami);